Regulamin serwisu internetowego

Wersja do druku Poleć znajomemu

Regulamin korzystania z serwisu www.technologie-przemyslowe.com

Regulamin serwisu ważny od 01 stycznia 2023.

Poprzednia wersja regulaminu (ważna do dnia 2022-12-31)

 

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników (dalej jako: "Użytkownik" lub "Klient" z internetowego systemu dystrybucji dostępnego pod adresem internetowym: www.technologie-przemyslowe.com, dalej jako "Serwis".)
 3. Internetowy system dystrybucji www.technologie-przemyslowe.com prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Structum” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Szeligowskiego 8/99, 20-883 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017929, REGON 004164804, NIP 7120156412, o kapitale zakładowym 50.400,00 zł.
 4. Sprzedawca dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Sprzedawca je stosuje.
 5. Kontakt z przedsiębiorcą prowadzącym serwis:
  1. Telefon: infolinia 814 608 814
  2. email: info@structum.pl
 
II. Definicje
 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  1. Regulaminie - oznacza to przedmiotowy dokument, który określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.technologie-przemyslowe.com,
  2. Serwisie - oznacza to internetowy system dystrybucji www.technologie-przemyslowe.com dostępny pod adresem http://www.technologie-przemyslowe.com;
  3. Administratorze - oznacza to podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Structum” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Szeligowskiego 8/99, 20-883 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017929, REGON 004164804, NIP 7120156412, o kapitale zakładowym 50.400,00 zł.
  4. Użytkowniku serwisu lub kliencie - oznacza to osobę fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsumenta, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza złożyć lub dokonuje zamówienia produktów lub korzysta z innych usług serwisu www.technologie-przemyslowe.com;
  5. Operatorze serwisu lub Sprzedawcy - oznacza to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Structum” Sp. z o.o. opisane w pkt. I. 3 niniejszego regulaminu;
  6. Produktach - oznacza to prezentowane w serwisie materiały budowlane (rzeczy ruchome w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny), które mogą być przedmiotem zapytania o cenę lub zamówienia złożonego przez klienta;
  7. Konsumencie - oznacza to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (art. 22[1] ustawy Kodeks Cywilny);
  8. Zamówieniu - oznacza to wyrażenie chęci zakupu przez klienta produktu prezentowanego w serwisie (złożenie sprzedawcy oferty kupna takiego produktu).
 2. Celem serwisu jest umożliwienie użytkownikom dostępu do informacji technicznych o produktach, systemu składania zapytań o produkty i ich ceny, systemu składania zamówień dotyczących zakupu produktów oraz innych informacji związanych z realizacją złożonego zapytania lub zamówienia.
 3. Informacje o produktach oraz ich cenach zawarte na stronach internetowych serwisu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy Kodeks Cywilny.
 4. Zdjęcia produktów umieszczone na stronach internetowych serwisu służą jedynie prezentacji konkretnych produktów, których dotyczą.
III. Techniczne Warunki Korzystania z Serwisu.
 1. Do korzystania przez Użytkownika z usług Serwisu niezbędne jest:
  1. posiadanie odpowiednich urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu,
  2. posiadanie sprawnej, szerokopasmowej przeglądarki internetowej,
  3. posiadanie aktywnego konta e-mail.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika.
IV. Ochrona i Przetwarzanie Danych Osobowych
 1. Dane osobowe udostępnione przez Użytkowników Serwisu podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych zgromadzonych w Serwisie jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Structum” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Szeligowskiego 8/99, 20-883 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017929, REGON 004164804, NIP 7120156412.
 2. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do ich poprawiania (modyfikacji) oraz prawo do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Wszelkie dane osobowe Użytkownika, Użytkownik przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny.
 5. Użytkownik rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Structum” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Szeligowskiego 8/99, 20-883 Lublin wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i w późniejszym czasie danych osobowych Użytkownika.
 6. Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, modyfikowania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 7. Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie usunąć własne konto w Serwisie, wysyłając e-mail o treści: "Proszę o usunięcie konta Użytkownika: __________". Wiadomość z prośbą o usunięcie konta powinna być wysłana na adres: admin@structum.pl.
V. Zasady korzystania z Serwisu
 1. Użytkownicy mogą składać za pośrednictwem serwisu zapytanie o cenę, zapytanie ofertowe lub zamówienie produktu niezależnie od tego czy dokonali rejestracji w serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracji i założenie profilu.
 2. Informacje i dane osobowe podane w trakcie rejestrowania w systemie jak również informacje i dane osobowe podane w formularzu zapytania o cenę, zapytania ofertowego lub zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania przez użytkownika informacji i danych nieprawdziwych lub nieaktualnych jego zapytanie o cenę lub zamówienie mogą nie zostać zrealizowane.
 3. Zarejestrowany użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu i hasła.
 4. Operator serwisu stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające pozyskaniu przez osoby trzecie danych osobowych użytkowników.
 5. Operator serwisu oświadcza, że materiały informacyjne i dokumentacje techniczne publikowane w Serwisie zostały przygotowane z należytą starannością; publikowane informacje pochodzą z materiałów otrzymywanych od producentów i innych dystrybutorów produktów prezentowanych w serwisie.
VI. Prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu
Użytkownik zobowiązany jest do:
 1. korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, jak też nie powodujący zakłóceń jego funkcjonowania;
 2. korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych użytkowników, z poszanowaniem ich dóbr osobistych;
 3. niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa operatora serwisu lub dane osobowe innych użytkowników.
VII. Składanie zamówień na produkty
 1. Serwis oferuje produkty i usługi wybranych producentów i usługodawców.
 2. Zamówienia na produkty mogą być składane za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej serwisu (tzw. zamówienie internetowe) albo za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu wysłanych na adres e-mail lub numer faksu Biura Obsługi Klienta operatora serwisu.
 3. Każde zamówienie powinno określać co najmniej asortyment produktów, ilość, cenę, termin i miejsce dostawy, pełne dane teleadresowe i formalne klienta.
 4. Użytkownicy zarejestrowani w serwisie mogą złożyć zamówienie internetowe poprzez zalogowanie się na stronie internetowej serwisu oraz podjęcie pozostałych przewidzianych czynności w oparciu o wyświetlane użytkownikowi informacje lub instrukcje postępowania, jak m.in. wygenerowanie formularza zamówienia, dodanie wybranego produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.
 5. Warunkiem złożenia zamówienia internetowego przez użytkownika niezarejestrowanego w serwisie jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zamówienia i wysyłki produktu oraz podjęcie pozostałych czynności w oparciu o wyświetlane użytkownikowi informacje lub instrukcje postępowania.
 6. Po zatwierdzeniu złożonego przez użytkownika zamówienia internetowego poprzez przycisk „złóż zamówienie i potwierdź zakup” następuje wysłanie zamówienia do operatora serwisu.
 7. Zamówienie wysłane przez użytkownika oraz otrzymane przez operatora serwisu stanowi ofertę kupna wybranych przez klienta produktów, tj. ofertę zawarcia umowy sprzedaży złożoną operatorowi serwisu.
 8. Po otrzymaniu zamówienia przez operatora serwisu wysyła on użytkownikowi:
  1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowiące akceptację zamówienia (oferty) użytkownika albo
  2. informację o braku możliwości realizacji zamówienia oraz jego przyczynie, np. brak dostępności produktu, niezgodność informacji podanych na stronie internetowej serwisu z rzeczywistym stanem magazynowym produktów.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia lub informacje, o których mowa powyżej zostaną przesłane użytkownikowi pocztą e-mail w formie dokumentu (pliku) PDF lub innej umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią albo na podany przez użytkownika numer faksu jeśli klient wybrał ten sposób komunikacji z operatorem serwisu; potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierało wszystkie istotne postanowienia zawieranej umowy sprzedaży oraz dodatkowo numer rachunku bankowego operatora serwisu, na który należy dokonać przedpłaty ceny zakupu zamówionego produktu.
 10.  Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia klient otrzymuje od operatora serwisu fakturę pro-forma celem uregulowania należności za zakupiony produkt (ceny sprzedaży) chyba, że strony postanowią inaczej.
 11. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy klientem (kupującym) a operatorem serwisu (sprzedającym) dochodzi z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

VIII. Oceny produktów

Sklep pozwala na zaznaczenie oceny produktów w skali od 1 do 5. Oceny nie są weryfikowane i zbierane są anonimowo.

 

IX. Ceny i płatności
 1. Ceny produktów w serwisie podawane są w złotych polskich (PLN). Serwis podaje cenę netto, stawkę podatku VAT oraz wartość zamówienia brutto. W przypadku kiedy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wartości zamówienia to zostanie przekazana informacja o  sposobie jego obliczenia.Serwis podaje cenę kosztów dostawy, a także kosztyopłat za dostarczenie, usługi pocztowe oraz wysokość innych kosztów jeśli obciążałyby klienta, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat zostanie przekazana informacja o obowiązku ich uiszczenia.
 2. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony produkt:
  1. przedpłata – przelew na rachunek bankowy operatora serwisu (sprzedającego) wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, wykonany przed dostawą produktu;
  2. gotówka – płatność gotówkowa przy odbiorze własnym zamówionych produktów.
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności w formie:
  1. przedpłaty – brak uznania na rachunku bankowym operatora serwisu kwoty zapłaty za zamówiony produkt w terminie 7 dni od złożenia zamówienia,
  2. gotówki – odbioru własnego – brak odbioru produktu oraz związanej z nim zapłaty ceny w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia i jest równoznaczne z rezygnacją klienta z zamówienia.
 4. Operator serwisu może wprowadzać akcje promocyjne lub wyprzedaże produktów na zasadach, które każdorazowo będą określane szczegółowo na stronie serwisu i dostępne do zapoznania się i ewentualnego zakceptowania przez Użytkowników serwisu, którzy będą chcieli z nich skorzystać.
 5. Operator serwisu może zmieniać ceny produktów, wprowadzać i odwoływać akcje promocyjne lub wyprzedaże produktów, przy czym wymienione działania nie mają wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie wymienionych zmian.
X. Realizacja zamówień, warunki dostaw
 1. Proces realizacji zamówienia przez operatora serwisu (sprzedającego) rozpoczyna się po otrzymaniu przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 2. Wysyłka zamówionych produktów jest realizowana (produkty są wydawane) po otrzymaniu przez operatora serwisu zapłaty za zamówione produkty, chyba że strony postanowią inaczej.
 3. Koszt wysyłki produktu ponosi klient, chyba że strony postanowią inaczej; koszt wysyłki jest doliczany do wartości zamówienia według zasad i cen podanych w serwisie.
 4. Zamówione produkty są dostarczane pod wskazany adres klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem wskazanej przez operatora serwisu firmy kurierskiej lub w inny uzgodniony pomiędzy stronami sposób.
 5. Przewidywany termin dostawy produktu przez firmę kurierską nie powinien przekroczyć 2 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki, przy czym przysyłka będzie nadana niezwłocznie po uznaniu na rachunku bankowym operatora serwisu kwoty zapłaty za zamówione produkty.
 6. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 7. Operator serwisu powinien wykonać umowę (zrealizować zamówienie) najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
 8. Jeżeli operator serwisu nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 9. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki z zamówionymi produktami w trakcie jej odbioru. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub uszkodzenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który będzie stanowił podstawę ewentualnej reklamacji.
 
XI. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość - Konsument
 1. Z zastrzeżeniem pkt. X ust. 9  Regulaminu, Klient który jest konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży produktów na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od:
  1. dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane partiami lub w częściach,
  3. w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony jako załącznik do regulaminu lub wzór stanowiący załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres operatora serwisu. Definicję Konsumenta określa szczegółowo pkt. II ust. 7 Regulaminu.
 3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. W takim przypadku Operator serwisu niezwłocznie przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób opisany powyżej. – postanowienie to ma zastosowanie jeśli operator dopuszcza i zapewnia składanie oświadczenia drogą elektroniczną.
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, od dnia, w którym  odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 5. Operator serwisu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 6. Operator serwisu,  jeśli nie zaproponował, że sam odbierze zwracane produkty może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 7. Zwracane przez konsumenta produkty powinny zostać opakowane w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie. Produkty powinny być zwrócone na adres podany przez operatora serwisu wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy ich sprzedaży.
 8. Koszt opakowania i zwrotu (odesłania) produktów przez konsumenta ponosi kupujący. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, operator serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb(indywidualne zamówienie).Status produktów „na indywidualne zamówienie” jest wyraźnie oznaczony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
XII.WADA FIZYCZNA LUB PRAWNA PRODUKTU
 1. Operator serwisu, jako sprzedający, ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad i odpowiada wobec klienta (kupującego) jeżeli produkt (towar) w chwili jego wydania ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym ustawą Kodeks cywilny.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:a
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  5. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 3. Wada prawna - Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagęniedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 7. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 9. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 11. Jeżeli kupujący będący konsumentem złożył reklamację i zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, a Operator serwisu nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 12. Operator serwisu (sprzedawca) odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 13. Roszczenia klienta przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez klienta niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową; Jeżeli kupującym jest konsument bieg terminu przedawnienia nie może się skończyć przed upływem terminu określonego w pkt XI ust.  12. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy albo żądania obniżenia ceny.
XIII. Warunki gwarancji
 
Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty oferowane w serwisie. Produkty te objęte są gwarancją ich producentów.
 
XIV. Reklamacje - Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową sprzedaży wobec konsumentów
 1. Wszelkie reklamacje przyjmuje Dział Obsługi Klienta serwisu pod nr tel.: +48 81 7470014.
 2. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego będącym konsumentem odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży występujący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
 3. Reklamowany towar Kupujący jest zobowiązany przesłać do siedziby Sprzedawcy.
 4. Reklamacją mogą być objęte wszelkie niezgodności kupionego towaru z umową sprzedaży.
 5. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, przy czym w uzasadnionych przypadkach operator serwisu (sprzedający) zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania produktu od klienta.
 6. W przypadku uznania reklamacji koszt przesyłki pokrywa Sprzedający.
 7. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody Sprzedawcy.
XV. Rękojmia - Odpowiedzialność Sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową sprzedaży wobec przedsiębiorców
 1. Wszelkie zgłoszenia tytułem rękojmi przyjmuje Dział Obsługi Klienta serwisu pod nr tel.: +48 81 7470014.
 2. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego będącym przedsiębiorcą, jeżeli Towar ma wadę, tytułem rękojmi.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania Towaru. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
 4. Jeżeli zakupiony towar ma wadę, Kupujący może może także żądać wymiany wadliwego towaru na wolny od wad, może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstępieniu od umowy zakupu jeżeli Sprzedawca nie wymieni bez zwłoki towaru na towar wolny od wad.
 5. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszenie tytułem rękojmi w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
XVI. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu
 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: admin@structum.pl lub listownie na adres: P. W. Structum Sp. z o.o. ul. Szeligowskiego 8/99, 20-883 Lublin.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 – o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
XVII. Ważność
 
Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 
XVIII. Zmiany Regulaminu
 1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany mogą zostać wprowadzone po upływie 14 dni od poinformowania Użytkowników Serwisu na łamach Serwisu o planowanych zmianach. Wprowadzane zmiany w Regulaminie nie mogą dotyczyć usług już wykonanych. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innym miejscu do tego przeznaczonym w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z wprowadzonymi zmianami i w razie chęci korzystania z Serwisu zaakceptować treść Regulaminu.
 3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
 4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
XIX. Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień klienta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny oraz  przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w pkt. XVII ust. 1 oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu, zmiany takie obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej serwisu.
 4. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres pocztowy e-mail wskazany przez użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości pocztowych e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerach użytkownika.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

do góry

Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

Newsletter